BAS U

En BAS U -Byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen är en person som ansvarar för att säkerställa att en byggarbetsplats uppfyller gällande lagar och föreskrifter när det gäller arbetsmiljö. Bas U är en specialist på byggarbetsmiljö och har kunskap om de specifika risker och utmaningar som finns inom byggbranschen.

Bas U:s huvuduppgift är att se till att alla på byggarbetsplatsen följer gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, och att de har de kompetenser, resurser och verktyg de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Detta kan innebära att BAS U ger råd och vägledning till arbetsgivaren och anställda om hur man hanterar olika arbetsmiljörelaterade frågor, såsom att hantera farliga kemikalier eller att skydda sig mot fallskador.

Bas U ansvarar också för att genomföra riskanalyser och utvärdera hur olika aktiviteter på byggarbetsplatsen kan påverka arbetsmiljön. De kan också vara ansvariga för att utarbeta arbetsmiljöplaner och rutiner, samt att se till att personalen har den utbildning och information de behöver för att följa gällande regler och föreskrifter.

Bas U kan också vara ansvarig för att hantera olyckor och incidenter på byggarbetsplatsen, att utreda orsakerna till olyckor och att föreslå åtgärder för att förebygga framtida olyckor. De kan också vara involverade i att kommunicera med myndigheter och andra intressenter om arbetsmiljörelaterade frågor.


Arbetsmiljöplan


Arbetsmiljöplanen är ett hjälp- och styrdokument som ska påvisa hur ni arbetar med arbetsmiljön på er byggarbetsplats. Ni använder er av en arbetsmiljöplan för att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats. Syftet med arbetsmiljöplanen är att identifiera de olika riskfyllda arbetsmomenten som finns i byggprojektet och hitta metoder för att hantera dess riskfyllda arbetsmoment så säkert som det bara går.

Ni behöver ha en arbetsmiljöplan om:

 • ni ska utföra ett bygg- eller anläggningsarbete. T.ex. om ni ska bygga en byggnad, riva en byggnad, bygga om, renovera, installera eller underhålla en byggnad eller anläggning och detta projekt som uppfyller en eller flera utav nedanstående punkter.
 • arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta
 • det totala antalet persondagar överstiger 500
 • något arbete under ”arbeten med särskild risk” nedan kommer att utföras eller ytterligare risker i arbetet uppkommer vid riskbedömningen
 • om arbetet skall utföras på plats där annan verksamhet pågår samtidigt, exempelvis renovering med kvarboende, renovering av lokaler där ordinarie verksamhet pågår, nybyggnad i direkt anslutning till plats där ordinarie verksamhet pågår.


De arbeten med särskild risk som nämns i punkt 3 är:

 • Arbete med risk för fall
 • Arbete med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.
 • Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen
 • Arbete med risk för exponering för joniserande strålning.
 • Arbete i närheten av högspänningsledningar.
 • Arbete som medför drunkningsrisk.
 • Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
 • Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.
 • Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.
 • Arbete vid vilket sprängämnen används.
 • Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement
 • Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
 • Rivning av bärande konstruktioner eller konstruktioner innehållande hälsofarliga material eller ämnen
 • Utifrån de ovanstående punkterna så kan vi konstatera att ni kommer behöva en arbetsmiljöplan för de allra flesta fall då ett bygg- eller anläggningsarbete utförs.


Eftersom er AMP ska vara klar och finnas tillgänglig på era byggnads- och anläggningsarbetsplatser när det praktiska arbetet börjar så är det er BAS P som upprättar och utformar er arbetsmiljöplan, utifrån vad AFS 1999:3 anger.

I vidare skede om och när det sker förändringar i projektet så är det BAS U som ansvarar för att hålla er AMP uppdaterad och att den är aktuell till de förutsättningar och tillvägagångsätt ni använder er av.
Vidare så ansvarar även BAS U för att er AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att alla som arbetar vet var den finns, så de kan ta del av den.

BAS U
Telefon0102067620

Copyright © Alla rättigheter förbehållna